C / O , Dr.Vallabhbhai Kathiria
Shreyas Hospital , Vidyanagar Main Road
Rajkot - 360 002
Gujarat - India
E-Mail : jankalyantrust@rajkot.com
Designed By:
SHREE ARVINDBHAI MANIAR INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Planetarium Building , Race Course
Rajkot - 360 001
Ph: + 91 - 281 - 456615 / 475554
E-Mail : amiit@rajkot.com
Hosted By:
www.rajkot.com
CREDITS
Editors :  
Mr. Yogesh Cholera  & Mr. Balwant Rathod
Co - ordination:  
Mr. Bhaumik Nagar
Compilers :
Jaydip Sheth , Naresh Parmar, Jaydev Bhagat , 
Vishal Doshi , Darpesh Vandra , Heena Kela , 
Margi Patel , Binny Thanki , Amit Popat , Prashant Davda , Jayesh Chhatbar
BACK HOME