Freedom Fighters

gajanan.jpg (14676 bytes)

narandas.jpg (11259 bytes)

jamnadas.jpg (13825 bytes)

kanubhai.jpg (11183 bytes)

14th "Sarmukhtyar"
Shri Gajananbhai Joshi
Late Shri Narandasbhai
Gandhi
Late Shri Jamnadasbhai
Ahaya
Late Shri Kanubhai
Gandhi

Gandhiji  in Saurashtra  At Various Occasion With Celebrities

lakhajiraj.jpg (17246 bytes)

sardar.jpg (16801 bytes)

gajjar.jpg (10336 bytes)

gandhi@fast.jpg (12521 bytes)

sardar_gajjar.jpg (11077 bytes)

Gandhiji With
Shri LakhjiRaj
Gandhiji,Sardar Patel At
Prathana in Rashtriya Shala
Sardar Shri Vallabhbhai Patel
With Dr. Gajjar

Gandhiji At Fast

Sardar with 12th
"Sarmukhatyar" Dr.Gajjar

| Home | Gandhiji's Script |