શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે

વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે

યુવા જાગૃતિ

રમત ગમત

કલા અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે

આરોગ્ય / સ્વાસ્થ્ય

તબીબી સેવા

ભોજન સહાય

પર્યાવરણ ક્ષેત્રે

કુદરતી આફત સમયે રાહત

અન્ય પ્રવૃતિઓ